دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه مسکن مهر بیرجند

کارفرما اداره راه و شهرسازی خراسان جنوبی
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 1392
مدیر پروژه مهندس تورج ایزدپناه
وضعیت پروژه در حال انجام

پروژه 600 واحدی مسکن مهر بیرجند
1- محل پروژه: بیرجند
2- موضوع: احداث واحدهای 3 و 4 طبقه مسکن مهر بیرجند
3- تعداد واحدهای تحت احداث، 600 واحد می باشد.
4- تاریخ شروه: مهر 1391
5- این پروژه به روش قالب تونلی در حال اجرا است.
6- مبلغ پروژه: بالغ بر 240 میلیارد ریال

کهاز لحاظ پیشرفت فیزیکی تقریبا در حال انجام مراحل پایانی و بهره برداری می باشد.

تصاویر

فایل های مرتبط